Debit Note là gì?

Đi làm Merchandiser gặp rất nhiều Debit Note. Vậy anh đố các em biết Debit Note là gì?Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Detail Style# BẢNG KÊ BILL FJ2614, Cont 102479066060 HÀNG APL DEBIT NOTED APR) From KCSHO1901156 Accessory UETU5286590 FJ-2613 Truckin storage 102481626000 Fabric Customs AECXSHA1902003 extra 20K 218kg FJ-2613 FJ-2614 charge/L 8,500,000 Truck 1025217 Liftoff 14-Feb off/Whartagefe VATNo Amout 550,000 KCSH01903007 220,000 Fabric TCNU7603871 -2613 3,300,000 2205 200,000 12-Mar -2614 102537307461 KCSH01903030 BMOU6480830 220.000 19916 8,500,000 6,000,000 7964 Ûesselch”e 200,000 220,000 Fabric AT-5553SAT-5554S 102540637030 KCSH01903055 TEMU4244530 2410 1972 Lace 8,500,000 AT-5551S 200,000 1 220,000 10254 48666031 HWXM1903008 Whartagf Sheet1 Sheet2 Sheet3 22-Mar 42217 + K/83kg 500,000 8,000,000 Air 23164 200,000 25-Mar 220,000 500,000 770.000 500,000 23162 200,000 220,000 Airportfe 250.000'Không có mô tả ảnh.

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!