Tên các loại đường may bằng tiếng anh và hình ảnh đính kèm.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'DIFFERENT STITCHES Lock stitch Chain Stitch 3 Thread Over lock Thread Over lock 5 Thread oyerlock Baby Lock Foot stitch Flat Lock Boxstitch stitch Stab Stitch Bar Tack Zig:Zag'

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!