CÁCH KIỂM TRA VẢI THEO HỆ THỐNG 4 ĐIỂM ÁP DỤNG TRONG NGÀNH MAY

CÁCH KIỂM TRA VẢI THEO HỆ THỐNG 4 ĐIỂM ÁP DỤNG TRONG NGÀNH MAY
Tất cả các lỗi đều được quy ra điểm.
– Các lỗi sợi đùn lên (mỏng hay dày) đều bị đánh lỗi (trừ khi tính chất vải là như vậy).
– Lỗi tiếp diễn nhiều trên mỗi Yard = 0.9144 m được tính thành 4 điểm.
– Mỗi lỗi thủng, rách hay đứt sợi dù lớn hay nhỏ đều bị coi là lỗi nặng và được tính thành 4 điểm.
* Hệ thống 4 điểm:
– Các lỗi có chiều dài tới 3” (7,6 cm) 1 điểm.
– Các lỗi có chiều dài tới 6” (15,2 cm) 2 điểm.
– Các lỗi có chiều dài tới 9” (22.8 cm) 3 điểm.
– Các lỗi có chiều dài trên 9” (22,8 cm) 4 điểm.
Mỗi Yard chiều dài không được tính quá 4 điểm. Lỗi ngang hay dọc đều cùng điểm. Các lỗi khác dạng lỗi trên quy thành 1 điểm.
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!