MÁCH CÁC BẠN CÁCH KIỂM TRA VẢI THEO HỆ THỐNG 4 ĐIỂM ÁP DỤNG TRONG NGÀNH MAY

MÁCH CÁC BẠN CÁCH KIỂM TRA VẢI THEO HỆ THỐNG 4 ĐIỂM ÁP DỤNG TRONG NGÀNH MAY
Tất cả các lỗi đều được quy ra điểm.
– Các lỗi sợi đùn lên (mỏng hay dày) đều bị đánh lỗi (trừ khi tính chất vải là như vậy).
– Lỗi tiếp diễn nhiều trên mỗi Yard 😊 0.9144 m) được tính thành 4 điểm.
– Mỗi lỗi thủng, rách hay đứt sợi dù lớn hay nhỏ đều bị coi là lỗi nặng và được tính thành 4 điểm.
* Hệ thống 4 điểm:
– Các lỗi có chiều dài nhỏ hơn 3” (7,6 cm) 1 điểm.
– Các lỗi có chiều dài từ 3”- 6” (15,2 cm) 2 điểm.
– Các lỗi có chiều dài từ 6”-9” (22.8 cm) 3 điểm.
– Các lỗi có chiều dài trên 9” (22,8 cm) 4 điểm.
Mỗi yard chiều dài không được tính quá 4 điểm. Lỗi ngang hay dọc đều cùng điểm. Các lỗi khác dạng lỗi trên quy thành 1 điểm.
* Chuẩn chấp nhận:
Mỗi cây vải không được quá 20 điểm/100yard vuông hoặc 24 điểm/ 100 mét vuông.
Công thức tính :
– Số điểm thực tế đếm được x 36 x 100/ (chiều dài cây vải thực tế (yard) x khổ vải thực tế (inch) = … điểm/100 yard vuông.
– Số điểm thực tế đếm được x 36 x 91.44/ (chiều dài cây vải thực tế (met) x khổ vải thực tế (inch) = … điểm/100 yard vuông.
– Số điểm thực tế đếm được x 100/ (chiều dài cây vải thực tế (met) x khổ vải thực tế (met) = … điểm/100 met vuông.
– Số điểm thực tế đếm được x 100 x 100/ (chiều dài cây vải thực tế (met) x khổ vải thực tế (cm) = … điểm/100 met vuông x 100 = … điểm/100 met vuông.
Có thể là hình ảnh về trong nhà
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!