TACN – tên các loại đường may bằng tiếng anh

TACN – tên các loại đường may bằng tiếng anh
• chain stitch: đường may móc xích
• reposition seam/Basting stitch/Stay stitching :đường may lược
• Zig zag stitch : Đường may zigzac
• Overlock /Merrow: Vắt sổ
• Fell seam : Cuốn ống
• Bartack : bọ
• Chain stitch : đường may chỉ tết
• Seam sealing : dán không đường may (ép seam)
• Decoration stitch : đường may trang trí
• Cross stitch : đường may chữ thập
• single top stitching : máy 1 kim
• double top stitching : máy 2 kim
• triple top stitching : máy 3 kim
• 3 thread overlock : vắt sổ 3 chỉ
• 4 thread overlock : vắt sổ 4 chỉ
•5 thread overlock :vắt sổ 5 chỉ
Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!