Phân tích số liệu cho tỉ lệ giác sơ đồ

Có thể hiểu như sau: Khi có bảng tác nghiệp cắt, ta phân tích xem tỷ lệ ghép các size là chẳn hay lẻ. Xong, tiếp tục phân tích xem phải giác theo phương pháp nào: “Bình quân gia quyền hay phương pháp trừ lùi”. Cùng với kiến thức cộng kinh nghiệm bạn phải phân tích sao cho số sơ đồ là ít nhất, phải có dư đầu tấm, tối ưu hiệu suất sơ đồ nghĩa là tiết kiệm vải thật nhiều cho công ty (có như vậy đến tháng ngoài tiền lương thì bạn sẽ được thêm tiền lậu)

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!