Tiếng anh chuyên ngành may – Parts/Components of Vest (Đọc tên các bộ phận chi tiết áo Vest)

Có thể là hình ảnh về bộ vét và văn bản cho biết 'Top Sleeve Under Sleeve Top Collar fall Top Collar stand Gorge Line Sleeve Head/Cap CB seam Back Lapel Side Back Roll Line/Break Line Side Back seam Front Dart Hindseam Side Front seam Break Point Foreseam Sleeve Sleevevent vent Pocket Jet/Welt Pocket Flap Side Front (or Side Body) Centre Front'

Web by Zubi Cloud
error: Dữ liệu được bảo mật !!